Customize this text ...
Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn baovethucvathaiphong.vn như một sự tri ân với tác giả.
Copyright © 2022 | baovethucvathaiphong.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status
Chi cục bảo vệ thực vật thành phố Hải Phòng
TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
 •   BẢO VỆ THỰC VẬT
  •    Tin - Hoạt động
  •    Tình hình dịch hại tuần
  •    Hướng dẫn kỹ thuật
  •    Khảo nghiệm thuốc BVTV
  •    Văn bản chỉ đạo của Thành phố, Bộ, Ngành
  •    Văn bản chỉ đạo của chi cục
  •    Văn bản chỉ đạo các huyện
  •    Báo cáo công tác BVTV
 •   KIỂM DỊCH THỰC VẬT ĐỐI NỘI
  •    Kết quả hoạt động
  •    Hướng dẫn kỹ thuật
  •    Dịch hại kiểm dịch thực vật
  •    Thủ tục hành chính
  •    Tin kiểm dịch thực vật
 •   THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
  •    Hoạt động thanh tra
  •    Thủ tục hành chính
  •    Báo cáo thanh tra
  •    Điểm kinh doanh thuốc BVTV
  •    Tin thanh tra chuyên nghành
  •    Văn bản quy phạm pháp luật

 

Khách trực tuyến :106  
Số lượt truy cập : 108728

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

Ngày 20/9/2012 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 1572/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay thế quyết định 1010/QĐTCCQ ngày 15/09/1992. Chi cục có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

Chi cục Bảo vệ thực vật (sau đây gọi tắt là Chi cục) là Chi cục quản lý chuyên ngành, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước; có trụ sở, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước thành phố cấp theo quy định của pháp luật;

Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có chức năng giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước và triển khai các nhiệm vụ về chuyên ngành trong việc thực hiện thi pháp luật; thực hiện công việc tác nghiệp thường xuyên, đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực chuyên ngành về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật trên địa bàn thành phố theo quy định.

Chi cục Bảo vệ thực vật có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;

2. Thực hiện điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo thời gian phát sinh, phạm vi và mức độ gây hại của những sinh vật gây hại chính trên một số cây trồng chủ yếu, thông báo kịp thời tình hình diễn biến của sinh vật gây hại. Đề xuất chủ trương và hướng dẫn biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật;

3. Tổ chức và thực hiện công tác Kiểm dịch thực vật nội địa; công tác kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu theo phân cấp và hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật;

4. Tổ chức và quản lý công tác khử trùng sản phẩm thực vật bảo quản tại địa phương theo quy định của pháp luật;

5. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định quản lý nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, hoạt động sự nghiệp và dịch vụ bảo vệ thực vật đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật; giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý quỹ dự trữ thuốc bảo vệ thực vật của thành phố;

6. Tổ chức và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về việc chấp hành pháp luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật của các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn thành phố;

7. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp có liên quan đến bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo quy định;

8. Khảo sát, thực nghiệm và nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật công nghệ chuyên ngành phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của địa phương. Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm về bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn thành phố;

9. Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật;

10. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ thực vật cho cán bộ, công chức, viên chức bảo vệ thực vật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của Ủy ban nhân dân thành phố;

11. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các hoạt động khác có liên quan ở địa phương theo định kỳ và đột xuất theo quy định;

12. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản; quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

13. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và theo quy định pháp luật;

File đính kèm: tại đây

  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Chủ động các biện pháp ứng phó với bão số 7 (cơn bão NANGKA)
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/ 2014
  Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Tăng cường chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2020
  Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công điện về việc tăng cường chỉ đạo phun sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2020
  Tiếp tục phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa Mùa năm 2020
  Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa mùa năm 2020
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 21/8/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân đã đăng ký công bố hợp quy
  test
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn