Customize this text ...
Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn baovethucvathaiphong.vn như một sự tri ân với tác giả.
Copyright © 2022 | baovethucvathaiphong.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status
Chi cục bảo vệ thực vật thành phố Hải Phòng
TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
 •   BẢO VỆ THỰC VẬT
  •    Tin - Hoạt động
  •    Tình hình dịch hại tuần
  •    Hướng dẫn kỹ thuật
  •    Khảo nghiệm thuốc BVTV
  •    Văn bản chỉ đạo của Thành phố, Bộ, Ngành
  •    Văn bản chỉ đạo của chi cục
  •    Văn bản chỉ đạo các huyện
  •    Báo cáo công tác BVTV
 •   KIỂM DỊCH THỰC VẬT ĐỐI NỘI
  •    Kết quả hoạt động
  •    Hướng dẫn kỹ thuật
  •    Dịch hại kiểm dịch thực vật
  •    Thủ tục hành chính
  •    Tin kiểm dịch thực vật
 •   THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
  •    Hoạt động thanh tra
  •    Thủ tục hành chính
  •    Báo cáo thanh tra
  •    Điểm kinh doanh thuốc BVTV
  •    Tin thanh tra chuyên nghành
  •    Văn bản quy phạm pháp luật

 

Khách trực tuyến :70  
Số lượt truy cập : 108692
Kết quả hoạt động KDTV nội địa
Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Bảo vệ thực vật; Công văn số 69/CV- KD1 ngày 6/5/2016 của Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I về việc triển khai thực hiện công tác KDTV nội địa năm 2016; Công văn số 189/BVTV-KDTV của Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng ngày 02.6.2016 v.v Điều tra sinh vật gây hại nông sản năm 2016, Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I tiến hành điều tra thành phần sinh vật gây hại nông sản trên địa bàn Hải Phòng năm 2016.

Thực hiện Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Thông tư số 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa; Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 6 tháng đầu năm 2016 Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng đã tổ chức triển khai, thực hiện công tác kiểm dịch thực vật (KDTV) tại địa phương cụ thể như sau:

Thực hiện Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 5/1/2007 của Chính phủ, Nghị định về Kiểm dịch thực vật; Thông tư số 88/2007/TT-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác Kiểm dịch thực vật (KDTV) nội địa; Thông tư số 85/2011/TT-BNN ngày 14/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Năm 2014 Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng đã tổ chức triển khai, thực hiện công tác KDTV tại địa phươg cụ thể như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ Điều tra sinh vật gây hại trên giống cây trồng nhập nội tháng 05/2014

Báo cáo kết quả điều tra sinh vật gây hại trên giống cây trồng nhập nội tháng 4 năm 2014

Báo cáo kết quả điều tra sinh vật gây hại trên giống cây trồng nhập nội tháng 3 năm 2014

Thực hiện Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 5/1/2007 của Chính phủ, Nghị định về Kiểm dịch thực vật; Thông tư số 88/2007/TT-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác Kiểm dịch thực vật (KDTV) nội địa; Thông tư số 85/2011/TT-BNN ngày 14/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Năm 2013, Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng đã tổ chức triển khai, thực hiện công tác KDTV tại địa phương cụ thể như sau:

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Bảo vệ thực vật; Công văn số 43/CV- KD1 ngày 22/04/2013 của Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I về việc điều tra sâu mọt kho tàng năm 2013. Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng phối hợp với Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I tiến hành điều tra thành phần dịch hại nông sản và thực hiện công tác xông hơi khử trùng bảo quản của các tổ chức cá nhân dự trữ, chế biến, kinh doanh hàng nông sản trên địa bàn Hải Phòng năm 2013.

Thực hiện Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 5/1/2007 của Chính phủ, Nghị định về Kiểm dịch thực vật; Thông tư số 88/2007/TT-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác Kiểm dịch thực vật (KDTV) nội địa; Thông tư số 85/2011/TT-BNN ngày 14/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Năm 2013 Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng đã tổ chức triển khai, thực hiện công tác KDTV tại địa phươg cụ thể như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ Điều tra sinh vật gây hại trên giống cây trồng nhập nội tháng 05/2013

Điều tra sinh vật gây hại trên giống cây trồng nhập nội tháng 04/2013

Điều tra sinh vật gây hại trên giống cây trồng nhập nội tháng 03/2013

Thực hiện Nghị định số 02/2007/N Đ-CP ngày 5/1/2007 của Chính phủ, Nghị định về Kiểm dịch thực vật; Thông tư số 88/2007/TT-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác Kiểm dịch thực vật (KDTV) nội địa; Thông tư số 85/2011/TT-BNN ngày 14/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Thực hiện Nghị định số 02/2007/N Đ- CP ngày 5/1/2007 của Chính phủ, Nghị định về Kiểm dịch thực vật; Thông tư số 88/2007/TT-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác Kiểm dịch thực vật (KDTV) nội địa. Sáu tháng đầu năm 2012 Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng đã tổ chức triển khai, thực hiện công tác KDTV tại địa phương cụ thể như sau:

Thực hiện kế hoạch công tác Kiểm dịch thực vật năm 2012 đã được lãnh đạo Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng phê duyệt. Từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2012, trạm Kiểm dịch thực vật đối nội đã tiến hành kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật đối với giống cây trồng nhập nội của các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Bảo vệ thực vật; Công văn số 38/CV- KD1 ngày 6/03/2012 của Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I về việc điều tra sâu mọt kho tàng năm 2012. Công văn số 46/BVTV – KDTV ngày 12/04/2012 của Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng, Trạm KDTV đối nội phối hợp với Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I tiến hành điều tra thành phần dịch hại nông sản và việc thực hiện công tác xông hơi khử trùng bảo quản của các tổ chức cá nhân dự trữ, chế biến, kinh doanh hàng nông sản trên địa bàn Hải Phòng từ ngày 24/4/2012 đến ngày 11/5/2012

Trong tháng 4 năm 2012 công tác điều tra sinh vật gây hại trên giống cây trồng nhập nội gieo trồng ngoài đồng ruộng, kết quả như sau:

Kết quả điều tra sinh vật gây hại trên giống cây trồng nhập nội như lúa, rau màu các loại và hoa cây cảnh trong tháng 3 năm 2012 tại Hải Phòng

Để thực hiện tốt, đầy đủ nội dung công tác Kiểm dịch thực vật nội địa theo Thông tư 88/2007/TT-BNN ngày 01/11/2007 về công tác Kiểm dịch thực vật nội địa, Kế hoạch công tác năm 2012 được phân công và cụ thể hoá như sau

Báo cáo kết quả thục hiện công tác Kiểm dịch thực vật nội địa tại Hải Phòng năm 2011, Phương hướng công tác năm 2012

  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Chủ động các biện pháp ứng phó với bão số 7 (cơn bão NANGKA)
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/ 2014
  Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Tăng cường chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2020
  Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công điện về việc tăng cường chỉ đạo phun sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2020
  Tiếp tục phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa Mùa năm 2020
  Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa mùa năm 2020
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 21/8/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân đã đăng ký công bố hợp quy
  test
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn