TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :1  
Số lượt truy cập : 793793
Quyết định số 707/QĐ-BNN-BVTV Về điều kiện công bố dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 707/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN CÔNG BỐ DỊCH BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA Ở CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-BNN-BVTV của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16/3/2010 về việc công bố dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Quảng Ngãi trở ra;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Do tính chất nguy hiểm của bệnh lùn sọc đen hại lúa, yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải phát hiện, xác định kịp thời những địa điểm xuất hiện lúa bị bệnh, công bố địa bàn lúa bị bệnh để bao vây, phòng trừ, dập dịch.

Điều 2. Khi phát hiện có địa điểm xuất hiện lúa bị bệnh lùn sọc đen, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, đánh giá tỷ lệ lúa bị nhiễm, đánh giá nguy cơ lây lan để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định công bố dịch bệnh ở những địa bàn cụ thể (thôn, xã). Trường hợp công bố dịch bệnh trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố báo cáo khẩn cho Cục Bảo vệ thực vật để cùng tham gia kiểm tra, đánh giá trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Điều 4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Quyết định này và báo cáo, phản ánh kịp thời các vướng mắc nếu có trong quá trình thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- UBND, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành từ Quảng Ngãi trở ra;
- Cục BVTV, TT;
- Vụ: KH, PC;
- Lưu: VT, BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng 

 

 


  Các tin khác
  Công văn 148.BVTV-KDTV về việc xử lý việc nhân nuôi sâu hại
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 18/5/2016
  CÔNG VĂN KHẨN V/V TẬP TRUNG PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH CUỐI VỤ BẢO VỆ LÚA XUÂN 2016 CỦA UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 11/5/2016
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 04/5/2016
  TRẠM BVTV TIÊN LÃNG THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SVGH TRÊN LÚA ĐẾN NGÀY 17/5/2016
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 27/4/2016
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 20/4/2016
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 13/4/2016
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 06/4/2016
  CÔNG ĐIỆN TẬP TRUNG PHÒNG TRỪ RẦY NÂU VÀ SÂU CUỐN LÁ NHỎ LỨA 3 ĐỂ BẢO VỆ SẢN SUẤT LÚA VỤ XUÂN 2016 CỦA UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
  Triển khai xử lý hai loài sâu hại Superworm và sâu quy được nuôi làm thức ăn cho chim và cá cảnh
  CÁC Đ/C LÃNH ĐẠO SỞ NN-PTNT KIỂM TRA TÌNH HÌNH PHÒNG TRỪ RẦY NÂU TRÊN LÚA VỤ XUÂN 2016 TẠI CÁC HUYỆN
  TRẠM BVTV AN DƯƠNG THÔNG BÁO PHÒNG TRỪ RẦY NÂU VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG SVGH KHÁC TRÊN LÚA
  CÔNG VĂN V/V TẬP TRUNG PHÒNG TRỪ RẦY NÂU BẢO VỆ LÚA XUÂN 2016 CỦA UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định: Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
  Quyết định về ban hành Quy định tạm thời nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ Tài chính
  Thông báo về việc đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng kiến thức QLNN năm 2013
  Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật
  Nghi dinh 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam