TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :1343  
Số lượt truy cập : 621907
Quyết định số 707/QĐ-BNN-BVTV Về điều kiện công bố dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 707/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN CÔNG BỐ DỊCH BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA Ở CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-BNN-BVTV của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16/3/2010 về việc công bố dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Quảng Ngãi trở ra;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Do tính chất nguy hiểm của bệnh lùn sọc đen hại lúa, yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải phát hiện, xác định kịp thời những địa điểm xuất hiện lúa bị bệnh, công bố địa bàn lúa bị bệnh để bao vây, phòng trừ, dập dịch.

Điều 2. Khi phát hiện có địa điểm xuất hiện lúa bị bệnh lùn sọc đen, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, đánh giá tỷ lệ lúa bị nhiễm, đánh giá nguy cơ lây lan để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định công bố dịch bệnh ở những địa bàn cụ thể (thôn, xã). Trường hợp công bố dịch bệnh trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố báo cáo khẩn cho Cục Bảo vệ thực vật để cùng tham gia kiểm tra, đánh giá trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Điều 4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Quyết định này và báo cáo, phản ánh kịp thời các vướng mắc nếu có trong quá trình thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- UBND, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành từ Quảng Ngãi trở ra;
- Cục BVTV, TT;
- Vụ: KH, PC;
- Lưu: VT, BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng 

 

 


  Các tin khác
  Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng thăm và chúc Tết Chi cục
  Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2016
  TRẠM BVTV VĨNH BẢO THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN MẠ VÀ CÂY VỤ ĐÔNG
  Ngày 18/12/2015, Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập cơ quan chuyên ngành Bảo vệ thực vật Hải Phòng (1965 - 2015)
  Ngày 12/11/2015 Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng Tổ chức hội nghị sơ kết Kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2015.
  Ngày 12/11/2015 Chi cục Tổ chức hội nghị sơ kết Kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2015.
  THÔNG BÁO V/V PHUN TRỪ SÂU ĐỤC THÂN HAI CHẤM LỨA 5 VÀ PHUN PHÒNG BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG TRÊN LÚA NẾP VỤ MÙA 2015 CỦA TRẠM BVTV TIÊN LÃNG
  THÔNG BÁO V/V PHUN TRỪ SÂU ĐỤC THÂN HAI CHẤM LỨA 5 VÀ PHUN PHÒNG BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG TRÊN LÚA NẾP VỤ MÙA 2015 CỦA TRẠM BVTV TIÊN LÃNG
  THÔNG BÁO V/V PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH CUỐI VỤ MÙA 2015 CỦA TRẠM BVTV KIẾN THỤY
  CÔNG ĐIỆN CỦA SỞ NN & PTNT V/V PHUN TRỪ SÂU ĐỤC THÂN HAI CHẤM LỨA 5 VỤ MÙA 2015
  CÔNG VĂN V/V PHUN PHÒNG BỆNH ĐẠO ÔN GÂY HẠI CỔ BÔNG TRÊN LÚA VỤ MÙA 2015
  HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC THÂN HAI CHẤM VÀ PHÒNG BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG TRÊN LÚA VỤ MÙA 2015
  THÔNG BÁO V/V PHÒNG BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG CỦA TRẠM BVTV VĨNH BẢO
  TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT VĨNH BẢO THÔNG BÁO PHÒNG TRỪ CÁC ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI
  MÔ HÌNH ỨNG DỤNG PHEROMONE GIỚI TÍNH PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC THÂN LÚA HAI CHẤM
  Báo cáo Kiểm dịch thực vật nội địa 6 tháng đầu năm 2015
  Công văn số 117/BVTV-KDTV V/v Điều tra sinh vật gây hại nông sản năm 2015
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định: Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
  Quyết định về ban hành Quy định tạm thời nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ Tài chính
  Thông báo về việc đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng kiến thức QLNN năm 2013
  Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam