TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :203  
Số lượt truy cập : 1078355
Quyết định số 707/QĐ-BNN-BVTV Về điều kiện công bố dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 707/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN CÔNG BỐ DỊCH BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA Ở CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-BNN-BVTV của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16/3/2010 về việc công bố dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Quảng Ngãi trở ra;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Do tính chất nguy hiểm của bệnh lùn sọc đen hại lúa, yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải phát hiện, xác định kịp thời những địa điểm xuất hiện lúa bị bệnh, công bố địa bàn lúa bị bệnh để bao vây, phòng trừ, dập dịch.

Điều 2. Khi phát hiện có địa điểm xuất hiện lúa bị bệnh lùn sọc đen, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, đánh giá tỷ lệ lúa bị nhiễm, đánh giá nguy cơ lây lan để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định công bố dịch bệnh ở những địa bàn cụ thể (thôn, xã). Trường hợp công bố dịch bệnh trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố báo cáo khẩn cho Cục Bảo vệ thực vật để cùng tham gia kiểm tra, đánh giá trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Điều 4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Quyết định này và báo cáo, phản ánh kịp thời các vướng mắc nếu có trong quá trình thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- UBND, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành từ Quảng Ngãi trở ra;
- Cục BVTV, TT;
- Vụ: KH, PC;
- Lưu: VT, BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng 

 

 


  Các tin khác
  Trạm Tiên Lãng thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2017
  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thành lập Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Trạm Vĩnh Bảo thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa 2017
  Trạm An Dương Thông báo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 và các đối tượng sinh vật gây hại khác trên lúa Vụ Mùa 2017
  Hướng dẫn phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 hại lúa vụ Mùa 2017
  Công điện số 06/CĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
  Trạm TT&BVTV Kiến Thụy, Dương Kinh Đồ Sơn thông báo Tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa 2017
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa 2017
  Công điện về việc phun trừ rây lưng trắng bảo vệ lúa vụ Mùa 2017
  Hướng dẫn Kỹ thuật phòng trừ rầy lưng trắng hại lúa vụ Mùa 2017
  Thông báo 12/TB-BVTV của Trạm TTr & BVTV Thủy Nguyên ngày 3.8.2017 về phun trừ dịch hại bảo vệ lúa vụ Mùa 2017
  Trạm Trồng trọt và BVTV Vĩnh Bảo: Thông báo 06/TB-TT&BVTV của Trạm TTr & BVTV Vĩnh Bảo ngày 3/8/2017 về tình hình SVGH lúa vụ mùa 2017
  Trạm TTr & BVTV An Dương: Thông báo 07/TB-TT&BVTV ngày 7/8/2017 về việc phòng trừ rầy và các đối tượng SVGH khác vụ mùa 2017
  Quyết định về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng
  Trạm Trồng trọt và BVTV liên huyện quận An Lão, Kiến An Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa 2017
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định: Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam