TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :127  
Số lượt truy cập : 9123
Kế hoạch điều tra sâu mọt hại kho đợt I năm 2012

 Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Bảo vệ thực vật; Công văn số 38/CV- KD1 ngày 6/03/2012 của Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I về việc điều tra sâu mọt kho tàng năm 2012. Công văn số 46/BVTV – KDTV ngày 12/04/2012 của Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng, Trạm KDTV đối nội phối hợp với Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I tiến hành điều tra thành phần dịch hại nông sản và việc thực hiện công tác xông hơi khử trùng bảo quản của các tổ chức cá nhân dự trữ, chế biến, kinh doanh hàng nông sản trên địa bàn Hải Phòng năm 2012.

- Mục đích:

  + Quản lý, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời dịch hại KDTV Việt Nam (đối tượng KDTV Việt Nam) trên hàng nông sản.

  + Kiểm tra sự tồn tại của các ổ dịch mọt cứng đốt TG (Trogoderma granarium Everts); mọt đậu Mêxicô (Zabrotes subfasciatus B.) đã phát hiện và xử lý năm 2010 và 2011 trên địa bàn Hải Phòng.

- Nội dung:

  + Điều tra dịch hại nông sản bảo quản, đặc biệt dịch hại kiểm dịch thực vật Việt Nam trên hàng nông sản (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi)

  + Kiểm tra việc thực hiện công tác xông hơi khử trùng bảo quản.

- Đối tượng và phạm vi điều tra:

  + Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc Proconco, Công ty TNHH Newhope Hà Nội chi nhánh tại Hải Phòng, Nhà máy thực phẩm gia súc cao cấp “Con heo vàng”, Công ty TNHH dinh dưỡng động vật EH , Công ty TNHH De Heus Hải Phòng.

  + Kho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Việt Đức, Kho Công ty Artexport, Công ty TNHH Đại Thiên Quý, Kho công ty TNHH Xuân Trường 2.

- Kết quả điều tra:

Qua điều tra tất cả 10 đơn vị:

   + Với tổng diện tích sàn kho đã điều tra là: 41.150 m2

   + Tổng lượng hàng hoá nông sản đã điều tra là: 53.794,9 tấn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi ( ngô, mạch, khô dầu đậu tương...).

    + Qua điều tra giám định được một số đối tượng sâu mọt thông thường được thống kê tại bẳng sau:

TT

   Tên thông

     thường

       Tên khoa học

     Họ

    Bộ

1

Mọt thóc lớn

Tenebroides mauritanicus L.

Trogossitidae

Coleoptera

2

Mọt ăn da bụng trắng

Dermestes maculatus D

Dermestidae

Coleoptera

3

Rệp sách

Liposceli sp.

Liposcelididae

Psocoptera

4

Ngài Ấn độ

Plodia interpunctella H.

Pyrallidae

Lepidoptera

5

Mọt bột đỏ

Tribolium castaneum H.

Tenebrionidae

Coleoptera

6

Mọt râu dài

Cryptolestes spp

Cucuidac

Coleoptera

7

Mọt thóc

Sitophilus oryzae L.

Curculionidae

Coleoptera

8

Mọt ngô

Sitophilus zeamai M.

Curculionidae

Coleoptera

9

Mọt đục hạt

Rhizopertha dominica F.

Bostrichidae

Coleoptera

10

Mọt khuẩn đen

Alphitobius laevigatus F.

Tenebrionidae

Coleoptera

11

Mọt thò đuôi

Carpophilus dimidiatus F

Nitidulidae

Coleoptera

12

Mọt xương xanh

Necrobia rufipes F.

Coleridae

Coleoptera

13

Mọt khuẩn đen to

Alphitobious diaperinus P.

Tenebrionidae

Coleoptera

14

Mọt khuẩn đen nhỏ

Alphitobius laeviagatus F.

Tenebrionidae

Coleoptera

15

Mọt cà phê

Araecerus fasciculatus D.

Anthribidae

Coleoptera

16

Mọt thuốc lá

Lasioderma serricorne F.

Anobidae

Coleoptera

17

Ngài thóc

Corcyra cephalonica S.

Tineidae

Lepidoptera

 

Kết quả: Chưa phát hiện thấy dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam trên hàng nông sản.

Tổng điều tra  10 đơn vị trong đó 5 đơn vị: Kho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Việt Đức, Kho Công ty Artexport, Công ty TNHH Đại Thiên Quý, Công ty TNHH Newhope Hà Nội chi nhánh tại Hải Phòng, Kho công ty TNHH Xuân Trường 2. Nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Việt Nam (Mọt cứng đốt: Trogoderma granarium E.) năm 2010 đã xử lý triệt để theo quy định. Kết quả điều tra chưa thấy xuất hiện trở lại của các đối tượng dịch hại trên.

   * Nhận xét:

 - Qua đợt tổng điều tra các đơn vị kinh doanh hàng nông sản, chưa phát hiện thấy dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam trên hàng nông sản. Mật độ sâu mọt thông thường thấp.

 - Hầu hết các đơn vị thực hiện công tác khử trùng đều có hợp đồng với các Công ty khử trùng theo quy định.


  Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
  Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔ CHỨC KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  Công văn số 556/TrT-TV ngày 11/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật v/v phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2019
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 29/8/2019
  Phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
  Công văn số 878/SNN-TrT ngày 04/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  THỦ TỤC TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN
  Công văn số 200/TrT-TV ngày 12/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Công văn số 195/TrT-TV ngày 09/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 154/TrT-TV ngày 22/3/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 539/SNN-TrT ngày 20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Thông báo tình hình sản xuất và sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 07/03/2019
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn