TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :103  
Số lượt truy cập : 9099
Kế hoạch thực hiện công tác Kiểm dịch thực vật năm 2012

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC KIỂM DỊCH THỰC VẬT NỘI ĐỊA  NĂM 2012

 


Thực hiện Nghi định 02/2007/NĐ -CP ngày 5/1/2007 của Chính phủ về Kiểm dịch thực vật(KDTV); Thông tư 88/2007/TT-BNN ngày 01/11/2007 về công tác Kiểm dịch thực vật nội địa; Quyết định 89/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 về hoạt động xông hơi khử trùng của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Căn cứ đặc điểm tình hình và kết quả thực hiện công tác KDTV nội địa năm 2011 của Trạm Kiểm dịch thực vật đối nội; nhiệm vụ Chi cục Bảo vệ thực vật(BVTV) giao, kế hoạch công tác KDTV nội địa năm 2012 tập trung một số nhiệm vụ sau:

I/ KẾ HOẠCH CHUNG:

1- Quản lý dịch hại thuộc diện điều chỉnh đối với giống cây trồng nhập nội; sản phẩm thực vật nhập khẩu, bảo quản, lưu trữ trong kho và kinh doanh trên thị trường; phát hiện và ngăn chặn kịp thời dịch hại KDTV Việt Nam trên địa bàn Hải Phòng.

2- Quản lý và theo dõi chặt chẽ vật thể nhiễm dịch, ổ dịch đặc biệt các ổ dịch mọt TG(Trogoderma granarium E.), mọt đậu Mêxico (Zabrotets subfasciatus Boheman) đã phát hiện và xử lý kiểm dịch năm 2011 và các năm trước.

3- Quản lý và thực hiện các biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật trên địa bàn Hải Phòng.

4- Xây dựng và từng bước nâng cao năng lực trạm KDTV, đáp ứng nhu cầu công tác Kiểm dịch thực vật tại địa phương.

II/ KẾ HOẠCH CHI TIẾT:

 

TT

Nội dung

Thời  gian

Người

thực hiện

Lực lượng

phối hợp

I/

Quý I/2012:

 

 

 

1.

- Kiểm tra thủ tục KDTV đối với giống cây trồng nhập nội của các tổ chức cá nhân nhập khẩu, kinh doanh trên địa bàn Hải Phòng.

- Điều tra, theo dõi sinh vật gây hại trên cây Thông Đen và Tùng La Hán nhập khẩu từ Nhật Bản.

Tháng 1

 

Tháng1,2,3

(và ngày 20 hàng tháng)

Vĩnh, Hưng, Kiên

(Vĩnh)

Thanh tra chuyên nghành.

 

2.

- Điều tra, theo dõi sinh vật gây hại trên giống cây trồng nhập nội.

(Tập trung điều tra trên rau màu, hoa cây cảnh, phát hiện và xử lý sớm rầy lưng trắng trên mạ).

- Thực hiện mô hình trình diễn quy trình sử dụng thuốc BVTV của Syngenta

- Tham gia mô hình SRI tại Huyện Vĩnh Bảo.

 Tháng1, 2, 3

(thứ 4,6 hàng tuần)

 

 

Tháng 2,3

 

Tháng 2,3

Vĩnh, Hưng, Kiên (Hưng)

Vĩnh, Hưng, Kiên

(Vĩnh)

 

Phòng kỹ thuật, sinh học và các trạm huyện                                                                           Phòng KT

Trạm BVTV Vĩnh Bảo

II/

Quý II/2012

 

 

 

1.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức điều tra sâu mọt hại nông sản bảo quản trong kho nông sản của các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại các chợ đầu mối trên địa bàn Hải Phòng.

- Kiểm tra sự tồn tại của mọt TG tại các ổ dịch đã phát hiện xử lý năm 2010 và năm 2011 trên địa bàn.

Tháng 4

 

Vĩnh,

Hưng, Kiên (Vĩnh)

 

Chi cục KDTV  vựng I...

2.

- Phối hợp chặt chẽ với phòng kỹ thuật, sinh học thực hiện điều tra phát hiện, DTDB; và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa.

- Thực nghiệm theo dõi tình hình dịch hại trên một số giống lúa lai nhập nội.

- Thực hiện mô hình trình diễn quy trình sử dụng thuốc BVTV của Syngenta

- Tham gia  chỉ đạo mô hình SRI tại Huyện Vĩnh Bảo.

Tháng 4,5,6

 

 

 

 

Tháng 4,5,6

 

 

Vĩnh, Hưng, Kiên

 

 

Vĩnh, Hưng, Kiên

(Vĩnh)

Phòng kỹ thuật, sinh học và các trạm huyện.

Phòng kỹ thuật

Trạm BVTV Vĩnh Bảo

3.

- Điều tra, theo dõi sinh vật gây hại trên cây Thông Đen và Tùng La Hán nhập khẩu từ Nhật Bản.

Tháng 4,5 (vào ngày 20 trong tháng)

 

Vĩnh, Hưng, Kiên

(Vĩnh)

Thanh tra chuyên nghành.

 

4.

- Kiểm tra thủ tục KDTV đối với giống cây trồng nhập nội của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, kinh doanh hàng nông sản trên địa bàn Hải Phòng

Tháng 6

Vĩnh, Kiên, Hưng (Vĩnh)

Các trạm huyện; Thanh tra chuyên ngành

III/

Quý III/2012

 

 

 

1.

- Kiểm tra sự tồn tại của mọt TG tại các ổ dịch đó phát hiện xử lý năm 2010 và năm 2011 trên địa bàn.

- Giám định, phân loại sâu mọt kho tại phòng giám định Chi cục.

Tháng 7

Vĩnh, Kiên, Hưng (Vĩnh)

Phòng kỹ thuật, sinh học và các trạm huyện.

2.

- Tập huấn một số văn bản pháp quy về công

 tác KDTV cho các đối tượng kinh doanh thuốc BVTV và giống cây trồng;

- Tham dự lớp tập huấn về KDTV do Cục BVTV tổ chức (nếu có ).

Tháng 7

Vĩnh Kiên, Hưng (Vĩnh)

Thanh tra chuyên ngành.

3.

- Điều tra theo dõi sinh vật gây hại, dự tính dự báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh vụ mùa.

Tháng 8, 9

Vĩnh, Kiên, Hưng

(Hưng)

Phòng KT,SH và trạm huyện.

IV

Quý IV/2012

 

 

 

1.

- Điều tra sinh vật gây hại trên lúa (cuối vụ) và rau màu vụ đông.

- Thực nghiệm theo dõi tình hình dịch hại trên một số cây trồng nhập nội tại nhà lưới thực nghiệm.(Rau màu và cây hoa)

Tháng 10,

     11, 12

Vĩnh, Kiên, Hưng (Hưng)

Phòng KT,SH và trạm huyện.

Phòng KT,SH

2.

- Kiểm tra sự tồn tại của mọt TG tại các ổ dịch đó phát hiện xử lý năm 2010 và năm 2011 trên địa bàn.

Tháng 10

Vĩnh, Kiên, Hưng

Chi cục KDTV  vựng I.

3.

- Kiểm tra thủ tục KDTV đối với giống cây trồng nhập nội của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn Hải Phòng.

Tháng 12

Vĩnh, Kiên, Hưng (Vĩnh)

Các trạm huyện; Thanh tra chuyên ngành.

4.

- Tổng hợp số liệu, báo cáo tổng kết năm.

(lên danh mục sinh vật hại cho một số cây trồng có tiềm năng xuất khẩu)

 Tháng 12

Vĩnh

 

III/ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tổ chức kiểm điểm, đánh giá công tác Kiểm dịch thực vật nội địa 2011, chỉ rõ nguyên nhân kết quả đạt được, những tồn tại cần khắc phục trong năm tới, phân công cán bộ phụ trách từng nội dung công việc

- Nắm chắc cơ cấu gieo trồng của các huyện, đặc biệt giống cây trồng nhập nội. Thường xuyên cập nhật số liệu thông báo kiểm dịch thực vật cửa khẩu phục vụ cho công tác điều tra theo dõi sinh vật gây hại sau nhập khẩu.

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng kỹ thuật, sinh học, các trạm bảo vệ thực vật huyện trong việc điều tra phát hiện, dự tính dự báo, chỉ đạo phòng trừ sinh vật hại nói chung, sinh vật gây hại sau nhập khẩu, sinh vật hại nông sản sau thu hoạch nói riêng cũng như,nói riêngg trừ sinh vật hại nốiừ sinh vật hại nối chung,_______________________________________________________________________ các thực nghiệm, khảo nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học...

- Phối hợp với thanh tra chuyên ngành kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật đối với giống cây trồng nhập nội và công tác xông hơi khử trùng bảo quản, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những vi phạm trong lĩnh vực Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

- Cử cán bộ dự các lớp tập huấn do Cục Bảo vệ thực vật tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác KDTV nội địa.

- Liên hệ chặt chẽ với Chi cục KDTV vùng I, Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I, Trung tâm giám định Kiểm dịch thực vật và Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh trong việc tổ chức, triển khai công tác KDTV tại địa phương.

IV MỘT SỐ KIẾN NGHỊ:

* Lãnh đạo Chi cục:

- Chỉ đạo phòng Kỹ thuật, Sinh học, các trạm BVTV huyện Thanh tra chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với trạm KDTV trong việc điều tra sinh vật gây hại sau nhập khẩu và thực hiện các quy định về Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

* Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I:

- Chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai và thực hiện công tác Kiểm dịch thực vật nội địa, tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


  Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
  Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔ CHỨC KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  Công văn số 556/TrT-TV ngày 11/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật v/v phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2019
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 29/8/2019
  Phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
  Công văn số 878/SNN-TrT ngày 04/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  THỦ TỤC TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN
  Công văn số 200/TrT-TV ngày 12/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Công văn số 195/TrT-TV ngày 09/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 154/TrT-TV ngày 22/3/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 539/SNN-TrT ngày 20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Thông báo tình hình sản xuất và sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 07/03/2019
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn