TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :0  
Số lượt truy cập : 486276
Danh mục dịch hại kiểm dịch thực vật Việt nam

DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

(Ban hành theo Quyết định số 73/2005/QĐ - BNN ngày 14 tháng 11 năm 2005   của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

 

Nhóm I: Những sinh vật có tiềm năng gây hại nghiêm trọng cho tài nguyên thực vật, chưa có trên lãnh thổ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

A/ CÔN TRÙNG:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

 

 

22.

 

Ruồi đục quả Nam Mỹ

Ruồi đục quả Mêxico

Ruồi đục quả Địa Trung Hải

Ruồi đục quả châu úc

Ruồi đục quả Trung Quốc

Ruồi đục quả Natal

Mọt lạc

Bướm trắng Mỹ

Bọ dừa Nhật Bản

Mọt to vòi

Mọt cứng đốt

Mọt da vệt thận

Bọ đầu dài hại quả bông

Bọ trĩ cam

Sâu cánh cứng hại khoai tây

Mọt thóc

Mọt đục hạt lớn

Mọt đậu Mêxico

Rệp sáp vẩy ốc đen

Bọ dừa viền trắng

Rầy hại lúa: Là môi giới truyền bệnh virus gây bệnh trắng lá lúa ( Rice hoja blanca virus)

Rầy hại hạt lúa: Là môi giới truyền virus gây bệnh trắng lá lúa (Rice hoji blanca virus)

 

Anastrepha Fraterculus  Wiedemann

Anastrepha ludens (Loew)

Ceratitis capitata (Viedemann)

Bactrocera tryoni (Froggatt)

Bactrocera tsuneonis (Miyake)

Ceratitis rosa Karsch

Pachymerus pallidus Olivier

Hyphantria cunea Drury

Popillia japonica Newman

Caulophilus oryzae (Gyllenhal)

Trogoderma granarium Everts

Trogoderma inclusum Leconte

Anthonomus grandis Boheman

Scitothrips aurantii Faure

Leptinotarsa decemlineata Say

Sitopphilus granarius Linnaeus

Prostephanus truncatus (Horn)

Zabrotes subfasciatus (Boheman)

Diaspidiotus perniciosus (Comstock)

Graphognathus leucoloma (Boheman)

Tagosodes orizicolus Muir.

 

 

Tagosodes cubanus D.L Crawford

 

 

 

 

 

 

B/ BỆNH CÂY:

 

23

 

24

 

25

26

27

28

 

29

30

31

32

33

Bệnh khô cành cam, quýt

 

Bệnh thối rễ bông

 

Bệnh rụng lá cao su

Bệnh ung thư khoai tây

Bệnh phấn đen lúa mỳ

Bệnh đốm lá cà phê

 

Bệnh virus trắng lá lúa

Bệnh đốm vòng cà phê

Bệnh héo vàng bông

Đốm lá cà phê Châu Mỹ

Bệnh thối loét cà chua

Phoma tracheiphila (Petri)

Kantachveli & Gikachvili

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar)

Hennebert

Microcyclus ulei (Henn) Arx

Synchytrium endobioticum (Schilb) Percival

Tilletia indica Mitra

Pseudomonas garcae Amaral, Teixeira & Phinheiro

Rice hoja blanca virus

Coffee ringspot virus

Verticillium albo - atrum Reinke & Berthold

Mycena citricolor (Berk.& Curtis) Sacc.

Clavibacter michiganensis subsp.  michiganensis (Smith) Davis.

 

C/ TUYẾN TRÙNG:

34

35

36   

 

37

 

38

 

Tuyến trùng gây thối củ

Tuyến trùng bào nang khoai tây

Tuyến trùng bào nang ánh vàng khoai tây

Tuyến trùng thối thân, rễ cọ dầu, dừa.

 

Tuyến trùng hại  thông

 

 Ditylenchus destructor Thorne

Globodera pallida (Stone) Behrens

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle.

 

D/ CỎ DẠI:

39

40

41

42

43

44

45

Cỏ ma kí sinh Ai Cập

Cỏ ma kí sinh S.d

Cây kế đồng

Cỏ chổi hoa sò

Cỏ chổi hoa rủ

Cỏ chổi ramo

Cỏ chổi Ai Cập

Striga hermonthica (Del.) Benth.

Striga densiflora (Benth.) Benth.

Cirsium arvense (L.) Scop.

Orobanche crenata Forskal

Orobanche cernua Loefl.

Orobanche ramosa L.

Orobanche aegyptiaca Pers.

 

Nhóm II: Những sinh vật có tiềm năng gây hại nghiêm trọng cho tài nguyên thực vật, phân bố hẹp trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

A/ CÔN TRÙNG:

 

46.

47

 

 

48

 

 

Ngài củ khoai tây

Bọ cánh cứng ăn lá (Là môi giới truyền bệnh héo rũ ngô Pantoea stewartii (Smthi) Mergaert).

Xén tóc hại gỗ (Là môi giới truyền tuyến trùng gây héo lụi thông Bursaphelenchus xylophilus)

Phthorimaea operculella (Zeller)

Chaetocnema pulicaria Melsheimer

 

 

Monochamus  alternatus Hope

 

 

 

 B/ BỆNH CÂY:

 

49.

50.

51

 Bệnh cây hương lúa

Bệnh virus sọc lá lạc

Bệnh héo rũ ngô

Balansia oryzae - sativae Hashioka

Peanut stripe virus

Pantoea stewartii (Smith) Mergaert

 

C/ TUYẾN TRÙNG:

 

52.

53

Tuyến truyền đục thân, củ

Tuyến trùng thân

Radopholus similis (Cobb) Thorne

Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev

 

 D/ CỎ DẠI:

 

54.

55.

56.

57.

Cỏ ma kí sinh S.a

Cỏ ma kí sinh S.l

Tơ hồng Nam

Tơ hồng Trung Quốc

Striga angustifolia (Don.) Saldanha

Striga asiatica (L.) Kuntze

Cuscuta australis R.Br.

Cuscuta chinensis Lam.

 

 


  Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015
  Thông báo: Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng
  CÔNG ĐIỆN V/V PHUN TRỪ RẦY NÂU BẢO VỆ LÚA VỤ XUÂN 2015
  TRẠM BVTV AN DƯƠNG THÔNG BÁO V/v PHUN TRỪ RẦY NÂU VÀ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG SÂU BỆNH CUỐI VỤ BẢO VỆ LÚA VỤ XUÂN NĂM 2015
  TRẠM BVTV TIÊN LÃNG THÔNG BÁO V/v PHÒNG TRỪ RẦY NÂU GÂY HẠI LÚA XUÂN NĂM 2015
  TRẠM BVTV THUỶ NGUYÊN THÔNG BÁO V/v PHÒNG TRỪ SINH VẬT GÂY HẠI CUỐI VỤ XUÂN 2015
  TRẠM BVTV VĨNH BẢO THÔNG BÁO V/v TIẾP TỤC PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG VÀ RẦY NÂU
  TRẠM BVTV TIÊN LÃNG THÔNG BÁO V/V PHUN PHÒNG BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG GÂY HẠI LÚA VỤ XUÂN 2015
  TRẠM BVTV VĨNH BẢO THÔNG BÁO V/V TẬP TRUNG PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG VÀ BỆNH KHÔ VẰN
  TRẠM BVTV AN LÃO THÔNG BÁO V/V TIẾP TỤC PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG BẢO VỆ LÚA VỤ XUÂN 2015
  CÔNG VĂN SỐ 277 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT V/V PHÒNG TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ VÀ BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG TRÊN LÚA VỤ XUÂN 2015
  TRẠM BVTV KIẾN THỤY THÔNG BÁO V/V PHÒNG TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ LỨA 2 VÀ BỆNH ĐẠO ÔN.
  TRẠM BVTV VĨNH BẢO THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI LÚA XUÂN 2015
  TRẠM BVTV AN LÃO THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN VÀ SÂU CUỐN LÁ NHỎ VỤ XUÂN 2015
  THÔNG BÁO CỦA TRẠM BVTV TIÊN LÃNG V/V PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN VÀ SÂU CUỐN LÁ NHỎ TRÊN LÚA VỤ XUÂN 2015
  Báo cáo Kiểm dịch thực vật nội địa 6 tháng đầu năm 2015
  Công văn số 117/BVTV-KDTV V/v Điều tra sinh vật gây hại nông sản năm 2015
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định: Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
  Quyết định về ban hành Quy định tạm thời nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ Tài chính
  Thông báo về việc đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng kiến thức QLNN năm 2013
  Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật
Access to the path 'C:\www\baovethucvathaiphong.vn\HtmlFiles\doanhnghiep.htm' is denied.