TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :278  
Số lượt truy cập : 970
Thực hiện mô hình thí điểm xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

I. Kết quả thực hiện

1. Công tác tuyên truyền tập huấn

Trong năm 2018, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã triển khai thực hiện mô hình thí điểm xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, kết quả như sau:

- Tổ chức 06 lớp tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật trong đó có nội dung Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT cho 376 người buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tham gia.

- Tổ chức 10 lớp tập huấn, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sinh vật gây hại, kỹ thuật sử dụng, thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho 1.020 lượt cán bộ cơ sở và nông dân tham gia.

In ấn và chuyển giao 2.400 tờ rơi, lắp đặt 09 pano tuyên truyền, hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho nông dân.

Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xây dựng phóng sự để tuyên truyền về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Qua tập huấn, đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, đối với những khu vực có bố trí bể thu gom, người dân đã bỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vào bể chứa góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường do bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

2. Việc xây dựng mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

-Thực hiện Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2018 thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành, hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với Ủy ban nhân dân huyên Tiên Lãng,Vĩnh Bảo triển khai xây dựng thí điểm mô hình xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo đúng hướng dẫn tạ Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT trên địa bàn xã Quang Phục(huyện Tiên Lãng) và xã Cổ Am (huyện Vĩnh Bảo).

Lắp đặt bể chứa ngoài đồng ruộng

- Đã lắp đặt tổng số 190 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn hai xã.

Lắp đặt bể chứa ngoài đồng ruộng

- Trước khi bàn giao cho địa phương quản lý và sử dụng bể chứa, Chi cục đã phối hợp với Ủy ban nhân dân 2 xã Quang Phục và Cổ Am tổng vệ sinh đồng ruộng, thu gom và tiêu hủy bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng với khối lượng 1.000kg theo đúng quy định về xử lý chất thải nguy hại.

Kết quả triển khai thực hiện mô hình thí điểm đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, tích cực thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu trên đồng ruộng vào bể chứa, không còn tình trạng để chung bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng với rác thải sinh hoạt góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Mô hình được người dân và chính quyền địa phương đánh giá là rất thiết thực và hiệu quả cần được nhân rộng tại các địa phương khác.

Ngoài mô hình trên, toàn thành phố mới có 51/150 (bằng 34%) xã, phường, thị trấn có sản xuất nông nghiệp bố trí bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Số lượng bể chứa đã lắp đặt khoảng 831 bể, tuy nhiên các bể chưa được thiết kế theo đúng quy định, kích thước chưa phù hợp thường không có nắp đậy, làm cho nước mưa chảy vào và tràn xuống mương, máng gây ô nhiễm môi trường... số lượng chưa đáp ứng được yêu cầu.

II. Khó khăn, tồn tại

- Kinh phí thực hiện việc lắp đặt các bể chứa, thu gom,vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng rất lớn(khoảng 28 tỷ đồng), khả năng tự cân đối của các địa phương rất khó, cần có hỗtrợ kinh phí của thành phố.

- Sự phối hợp của các ngành,các địa phương trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng còn hạn chế nên mặc dù một số địa phương đã bố trí được một số một số bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật nhưng nhận thức của nông dân trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật còn hạn chế, vứt bừa bãi trên bờ mương, bờ ruộng gây ảnh hưởng đến môi trường;.

- Ngoài số bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, xử lý theo đúng quy định ở mô hình trên, còn lại chủ yếu chưa được thu gom hoặc thu gom và xử lý như rác thải sinh hoạt không đảm bảo theo quy định về chất thải nguy hại.

III. Giải pháp thực hiện

- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm cho nông dân về việc sử dụng thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để bảo vệ môi trường.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các huyện có xản suất nông nghiệp.

- Triển khai bố trí, xây dựng các bể chứa, khu lưu chứa, tổ chức thu gom, xử lý lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng còn tồn đọng chưa được thu gom trên địa bàn thành phố.

- Từng bước thực hiện xã hội hóa việc thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (thành phố hỗ trợ một phần kinh phí, còn lại do người dân đóng góp để thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng).

IV. Kiến nghị, đề xuất

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảovệ thực vật sau sử dụng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố:

- Tăng cường kinh phí để tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân kỹ thuật sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

- Bố trí kinh phí cho các địa phượng theo đúng Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016; đồng thời cấp kinh phí cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng 4 mô hình thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các huyện An Lão, An Dương, Thủy Nguyên.

- Bố trí kinh phí sửa chữa kho lưu chứa thuốc bảo vệ thực vật thu giữ trong quá trình thanh tra, kiểm tra của Chi cục.

- Chỉ đạo các ngành chức năng,chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Chi cục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc sản xuất, buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sản xuất, buôn bán, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng,ngoài Danh mục gây ảnh hưởng đến sản xuất và ô nhiễm môi trường.

V. Kế hoạch triển khai trong năm 2019

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nông dân và cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn về biện pháp kỹ thuật phòng trừ sinh vật gây hại, kỹ thuật sử dụng, thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

- Nhân rộng mô thình thu gom bao, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn toàn thành phố.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng có hiệu quả mô hình tại hai xã Quang Phục huyện Tiên Lãng và xã Cổ Am huyện Vĩnh Bảo.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 


  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón tháng 01/2021
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón tháng 12/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón tháng 11
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Chủ động các biện pháp ứng phó với bão số 7 (cơn bão NANGKA)
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/ 2014
  Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Tăng cường chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2020
  Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công điện về việc tăng cường chỉ đạo phun sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2020
  Tiếp tục phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa Mùa năm 2020
  Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa mùa năm 2020
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 21/8/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  test
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn