TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :516  
Số lượt truy cập : 62383
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố.

                                             KẾ HOẠCH

Thực hiện Quyết định thanh tra số 65/QĐ-BVTV-TTr ngày 07/5/2012

 Của Chi cục trưởngChi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng

   

Thực hiện Quyết định thanh tra số 65/QĐ-BVTV-TTr ngày 07/5/2012 Của Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng về việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp lệnh BV-KDTV đối với các tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến thuốc BVTV. Thanh tra chuyên ngành xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện những nội dung sau:

I.Mục đích yêu cầu.

      1. Mục đích:

- Phốihợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tổ chức các đợt thanhtra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Bảo vệ và Kiểm dịchthực vật nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong kinhdoanh, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV. Đề xuất biện pháp quản lý việc buôn bán,sử dụng thuốc BVTV trong đợt phòng trừ sâu bệnh.

       2.Yêu cầu:

- Tiến hành tổ chức thanh tra, kiểm tra tập trung vào các nội dung chínhnhư điều kiện quy định của pháp luật đối vớitổ chức, cá nhân có kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; Thông tin quảngcáo ghi nhãn thuốc BVTV và việc hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV trong các đợt phòngtrừ dịch hại bảo vệ lúa Đông xuân 2011- 2012.

- Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kịp thời phảnánh những khó khăn vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý theo đúng quy định với lãnh đạo để đợt thanh tra đạt hiệu quả đúng quy định pháp luật.  

II. Nội dung và đối tượng kiểm tra.

        1. Nộidung kiểm tra:

     - Thanh tra, kiểm tra điều kiện kinh doanh, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Kiểm tra các sản phẩm thuốc BVTV đang lưu hành trên địa bàn Hải Phòng.

  - Nội dung thông tin, quảng cáo, ghi nhãn thuốc bảo vệ thực vật theo Thông tư số 38/2010/TT-BNN ngày 28/6/2010 của Bộ NN-PTNT quy định về quản lý thuốc BVTV.

 2. Các văn bản ápdụng và chế tài xử lý:

- Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 đã được sửa đổi, bổ sung tháng 3 năm 2007 và tháng 4 năm 2008.

- Điều lệ quản lý thuốc BVTV (ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ).

 - Nghị định số 26/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BV& KDTV.

 - Thông tư số38/2010/TT-BNN ngày 28/6/2010 của Bộ NN-PTNT quy định về quản lý thuốc BVTV.

- Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sử đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 Quy định Quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng  vật thể thuộc kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 của của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc BVTV.

- Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày  22/2/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc  ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

- Thẩm quyền xử phạt áp dụng Công văn số 1839/TTCP-PC ngày 12/7/2011 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành hoạt động của thanh tra chuyên ngành.

3. Đối tượng thanh tra, kiểm tra:

-  Các tổ chức, cá nhân kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố

III . Tổ chức thực hiện.

        1. Hìnhthức tổ chức thanh tra, kiểm tra:

- Đoàn thanh tra hoạt động theo Quyết định số2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10/11/2006 của Thanh tra Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của đoàn thanh tra.

- Khi cần thiết, đoàn thanh tra sẽ phối kết hợp với các ngành chức năng có liên quan như: phòng Cảnh sát Môi trường công an thành phố, Chi cục Quản lý thị trường thành phố; Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Nông nghiệp &PTNT; Phòng Kinh tế; Thanh tra Nhà nước các huyện, quận và UBND các quận, huyện,xã, phường, thị trấn trên địa bàn thanh tra, kiểm tra tham gia đoàn thanh tra.

2. Thời gian tiếnhành: Từ ngày 7/5/2012 đến ngày 31/5/2012.

- Từ ngày 7/5/2012 đến ngày 9/5/2012 xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các văn bản pháp luật có liên quan, báo cáo thông qua kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phân công nhiệm vô các thành viên trong trong đoàn thanh tra, kiểm tra.

- Từ ngày 10/5/2012đến ngày 31/5/2012 tiến hành thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

3. Phương tiện vàkinh phí hoạt động:

Đề nghị đơn vị tạo điều kiện về phương tiện và kinh phí cho những cuộc thanh tra tại địa bàn các quận, huyện cần phối hợp với các ngành; UBND các quận,huyện, xã, phường, thị trấn trong đợt thanh tra, kiểm tra./.                                               Người thực hiện: Nguyễn XuânVân


  Công văn số 556/TrT-TV ngày 11/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật v/v phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2019
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 29/8/2019
  Phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
  Công văn số 878/SNN-TrT ngày 04/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  THỦ TỤC TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN
  Công văn số 200/TrT-TV ngày 12/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Công văn số 195/TrT-TV ngày 09/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 154/TrT-TV ngày 22/3/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 539/SNN-TrT ngày 20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Thông báo tình hình sản xuất và sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 07/03/2019
  Công văn số 743/TrT-TT ngày 28/12/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v tập trung phòng chống rét cho cây trồng vụ Đông Xuân 2018-2019
  Thực hiện mô hình thí điểm xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
  Hướng dẫn số 737.HD-TrT ngày 27.12.2018 Kỹ thuật diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Xuân 2019
  Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành Công văn về việc chỉ đạo phòng trừ rầy cuối vụ bảo vệ lúa vụ Mùa 2018
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn