TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :533  
Số lượt truy cập : 30909
THỰC HIỆN DỰ ÁN ÁP DỤNG 3 GIẢM 3 TĂNG

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, giảm chi phí đầu vào như (giống, vật tư sản xuất, thuốc BVTV, công lao động...); đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện môi trường, hướng tới sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP. Từ năm 2011 – 2013, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long đã thực hiện dự án: “Áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa theo SRI trong sản xuất lúa chất lượng”, dự án được triển khai thực hiện tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tại miền Bắc có 5 tỉnh thực hiện, trong đó có Hải Phòng.

Tiếp tục thực hiện dự án, vụ xuân 2013, Chi cục BVTV đã triển khai thực hiện tại mô hình Áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa theo SRI trong sản xuất lúa chất lượng” tại thôn Kim Côn – Xã Chiến Thắng – huyện An Lão.

- Diện tích áp dụng: 20 ha.

- Giống lúa: Sử dụng giống xác nhận RVT

- Canh tác lúa theo quy trình 3 giảm 3 tăng và SRI.

- Phòng trừ sâu bệnh theo IPM (phòng trừ dịch hại tổng hợp)

Các hộ nông dân tham gia mô hình đã được tập huấn quy trình áp dụng 3 giảm 3 tăng và thống nhất thực hiện theo quy trình và cán bộ trực tiếp chỉ đạo mô hình.

- Cấy: 15-17/2/2013

- Đã bón lót: 20 – 25 kg NPK (5:10:3)/sào bắc bộ

- Thúc 1 (ngày 5-6/3/2013): 10 kg NPK (13:8:12) + 1 – 1,5 kg ure/sào bắc bộ

                                       hoặc 4 – 5 kg ure + 2 kg kali/sào bắc bộ.

Dự kiến lúa trỗ xung quanh 05/5/2013. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 1 xuất hiện và gây hại mức độ thấp

Hiện nay, lúa sinh trưởng, phát triển tốt và tương đối đồng đều, hứa hẹn cho năng          suất cao

Nông dân mô hình bón lót phân và bừa lại trước khi cấy
Thí nghiệm bón phân tại mô hình (đắp bờ, chia ô thí nghiệm)


 .

Lãnh đạo Chi cục BVTV thăm và chỉ đạo mô hình tại 

Kim Côn - Chiến Thắng

(Nguyễn Thị Lan – Tổng hợp ngày 26/3/2013)


  Tích cực chủ động phòng trừ rầy nâu cuối vụ bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2020
  Phòng trừ rầy nâu cuối vụ bảo vệ sản xuất lúa vụ xuân 2020
  Hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân năm 2020
  Hướng dẫn số 253/HD-TrT ngày 20/4/2020 của Chi cục Trồng trọt và BVTV hướng dẫn phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông gây hại lúa Xuân 2020
  Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 vụ Xuân 2020
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 20/3/2020
  Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
  Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔ CHỨC KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  Công văn số 556/TrT-TV ngày 11/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật v/v phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2019
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 29/8/2019
  Phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
  Công văn số 878/SNN-TrT ngày 04/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn