TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :291  
Số lượt truy cập : 293
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH TRÊN LÚA VỤ XUÂN 2012
    

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT HẢI PHÒNG

PHÒNG ƯDCNSH

 


Số: ... /BC-BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

 


Hải Phòng, ngày 11  tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

Kết quả thực hiện các mô hình trên lúa vụ xuân2012

Bằng nguồn kinh phí của đơnvị, vụ xuân 2012 Chi cục BVTV Hải Phòng đã triển khai thực hiện 6 mô hình 3giảm 3 tăng và quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa tại 6 huyện và thực hiện01 mô hình áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật thâm canh lúa SRI trong sản xuấtlúa chất lượng bằng nguồn kinh phí của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long tạihuyện An Lão. Tổng diện tích áp dụng 64,7 ha trên tổng số 646 hộ tham gia thựchiện.

1. Thông tin chung

- Các mô hình cấy chủ yếu tràxuân muộn. Cấy tập trung từ 30/1 – 15/2/2012 (Kiến Thụy, Vĩnh Bảo, An Lão),gieo sạ từ 06/2 – 22/2/2012 (An Dương, An Lão, Tiên Lãng, Thủy Nguyên), bao gồmcác giống: Syn 6, VL 20, HT1, BT7, RVT, KD18.

 - Lúa cấy mật độ 35 – 40 khóm/m2,lúa sạ mật độ 60 – 65 khóm/m2 , cụ thể     

         

STT

Bộ phận thực hiện

Địa điểm

Diện tích (ha)

Số hộ

1

Trạm BVTV An Dương

Nhu Kiều- Quốc Tuấn

9,7

72

2

Trạm BVTV An Lão

Lai Thị - Tân Dân

6

70

3

Trạm BVTV Kiến Thụy

Cao Hòa - ThuậnThiên

5

58

4

Trạm BVTV Tiên Lãng

Lục Trù –Tiên Thắng

8

98

5

Trạm BVTV Thủy Nguyên

Thôn Bấc-Phục Lễ

7

128

6

Trạm BVTV Vĩnh Bảo

ThượngAm- Liên Am

9

60

7

Sinh  học

Lương Câu-Tân Viên

20

    16    

2. Tình hình sử dụng phân bón

- Các môhình đã bón lót và bón thúc xong giai đoạn lúa đẻ nhánh, cụ thể như sau:

+ Lúa gieo sạ:

STT

Loại phân

Lượng phân theo kế hoạch

(kg/sào)

Lượng phân đã dùng

(kg/sào)

Giảm so với Nông dân

Ghi chú

 

I

Loại phân, lượng phân sử dụng

 

1

Phân đạm

8

5- 8

 

 

2

Phân lân

15 - 20

15

 

 

3

Phân kali

5 - 6

1,5 - 3

 

 

II

Thời gian, phương pháp bón

 

1

Bón lót

 

 

 

 Bón trước khi bừa san ruộng

Phân đạm

1,5 - 2

1,5 -2

 

Supe lân

15

15

 

2

Thúc lần 1

 

 

 

 Lúa 2,5 – 3 lá (từ 06-16/3)

 

Phân đạm

1 – 2

1 – 2

 

Phân Kali

1

1

 

3

Thúc lần 2

 

 

 

 Bón khi lúa bắt đầu đẻ nhánh ( từ 19 – 26/3)

Phân đạm

2 – 5

2- 5

 

Phân kali

2

2

 

 + Lúa cấy

STT

Loại phân

Lượng phân theo kế hoạch

(kg/sào)

Lượng phân đã dùng

(kg/sào)

Giảm so với Nông dân

Ghi chú

 

I

Loại phân, lượng phân sử dụng

 

1

Phân đạm

8

5-6

 

 

2

Phân lân

15 

15

 

 

3

Phân kali

5

2

 

 

II

Thời gian, phương pháp bón

 

1

Bón lót

 

 

 

 Bón trước khi bừa cấy (Kiến Thụy không bón lót lân)

Phân đạm

1,5 

1,5  

 

Supe lân

15

15

 

2

Thúc lần đẻ nhánh

 

 

 

Lúa bắt đầu đẻ nhánh (7-28/3)

 

Phân đạm

4

3,5 - 6

 

Phân Kali

2

2

 

Phân Lân

 

15

 

Kiến Thụy

3. Sinh trưởng lúa, dịch hại và công tác chỉđạo

- Hiện nay lúa sinh trưởng,phát triển tốt, lúa đang giai đoạn cuối đẻ nhánh, một số ít diện tích bắt đầuđứng cái. Lúa gieo sạ trung bình 6 – 7 dảnh/khóm, cao 11 dảnh/khóm. Lúa cấytrung bình 15 dảnh/khóm, cao 28 dảnh/khóm.- Các đối tượng dịch hại xuất hiệnvới mật độ thấp không phải phòng trừ; rầy lưng trắng mật độ trung bình 15 - 30con/m2, cao 120 con/m2 (An Lão); sâu non cuốn lá nhỏ lứa 1 hại rảirác.

- Các mô hình đã tiến hànhtập huấn 2 lần: tập huấn triển khai thực hiện mô hình và tập huấn chăm sóc lúagiai đoạn đẻ nhánh. Một số mô hình (Kiến Thụy, Thủy Nguyên) đã tập huấn hướngdẫn nông dân chăm sóc và bón thúc lúa giai đoạn tượng khối sơ khởi

4. Dự kiến các công việc triển khai trong thờigian tới

- Dự kiến lúa đứng cái từ 12– 25/4, vì vậy các mô hình còn lại sẽ tập trung tập huấn hướng dẫn nông dân chămsóc và bón thúc kịp thời cho lúa giai đoạn tượng khối sơ khởi (khoảng từ 14-25/4/2012).

- Tiếp tục theo dõi các đốitượng dịch hại đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 trong tháng 4 để có biện phápchỉ đạo phòng trừ. Ngoài ra, từ nay đến cuối vụ tiếp tục điều tra và theo dõidiễn biến của sâu cuốn lá nhỏ lứa 3, sâu đục thân lứa 2 ,rầy, bệnh đạo ôn vàbệnh khô vằn để có biện pháp phòng trừ đạt hiệu quả.

- Tổ chức hội nghị đầu bờ,hội nghị thăm quan để tuyên truyền, mở rộng mô hình cho các vụ tiếp theo.

 


  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón tháng 01/2021
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón tháng 12/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón tháng 11
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Chủ động các biện pháp ứng phó với bão số 7 (cơn bão NANGKA)
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/ 2014
  Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Tăng cường chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2020
  Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công điện về việc tăng cường chỉ đạo phun sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2020
  Tiếp tục phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa Mùa năm 2020
  Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa mùa năm 2020
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 21/8/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  test
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn