TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :56  
Số lượt truy cập : 4866
Văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 13 tháng 12 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

Ngày 14/11/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2019/NĐ-CP về quản lý phân bón, Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành

Ngày 16/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2018/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

ngày 28/8/2018 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018 định về việc loại bỏ ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam đối với thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide.

Ngày 09/02/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng năm 2018

Ngày 07/02/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ

Ngày 01/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2017, thay thế Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 20/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2017/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP

Ngày 28/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2017/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, Thông tư gồm 6 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2017

Ngày 14/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017 thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật trện địa bàn thành phố, ngày 11/4/2017, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật

Ngày 06/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2016

Ngày 08/6/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2015, thay thế Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 01 năm 2013;Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 02 năm 2013; Thông tư số 77/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 12 năm 2009; Điều 2 Thông tư số 18/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011; Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008; Điều 2 Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2011

Ngày 26/3/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12/5/2015

Ngày 25/3/2015, liên Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2015, thay thế Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN -BNV; thay thế các nội dung liên quan của các Thông tư Liên tịch và Thông tư số 37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV, số 31/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV, số 22/2007/TTLT-BNN-BNV, số 02/2011/TT-BNNPTNT và các quy định trước đây của Liên Bộ: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trái với Thông tư Liên tịch này.

Ngày 03 tháng 12 năm 2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT về việc Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Ngày 29 tháng 01 năm 2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT về việc Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII thông qua ngày 25/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 08 tháng 8 nam 2001 hết hết hiệu lực khi Luật này có hiệu lực.

Ngày 03/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị Nghị định số 114/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật thay thế các Nghị định số 26/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng và Nghị định số 172/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.

  Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
  Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔ CHỨC KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  Công văn số 556/TrT-TV ngày 11/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật v/v phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2019
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 29/8/2019
  Phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
  Công văn số 878/SNN-TrT ngày 04/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  THỦ TỤC TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN
  Công văn số 200/TrT-TV ngày 12/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Công văn số 195/TrT-TV ngày 09/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 154/TrT-TV ngày 22/3/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 539/SNN-TrT ngày 20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Thông báo tình hình sản xuất và sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 07/03/2019
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn