TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :8  
Số lượt truy cập : 366835
Bảo vệ thực vật

  Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2014.
  QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG CHUỘT HẠI CÂY TRỒNG
  Báo cáo kết quả công tác thanh tra chuyên ngành năm 2014
  BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG QUẦN THỂ CÁC LOÀI CHUỘT GÂY HẠI CHÍNH TRÊN LÚA
  VAI TRÒ CỦA CÔN TRÙNG KÝ SINH VÀ CÔN TRÙNG BẮT MỒI
  BỆNH CHÁY LÁ VI KHUẨN TRÊN CÂY BẮP CẢI
  Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2015
  BỆNH LỞ CỔ RỄ TRÊN RAU
  CÔNG VĂN PHÒNG TRỪ RẦY NÂU HẠI LÚA CỦA TRẠM BVTV VĨNH BẢO
  THÔNG BÁO CỦA TRẠM BVTV AN DƯƠNG VỀ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI LÚA VỤ MÙA 2014
  THÔNG BÁO CỦA TRẠM BVTV TIÊN LÃNG VỀ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH CUỐI VỤ MÙA NĂM 2014
  CÔNG VĂN PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI LÚA CUỐI VỤ MÙA 2014 CỦA CHI CỤC BVTV HẢI PHÒNG
  CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ BỆNH BẠC LÁ LÚA VỤ MÙA 2014 CỦA CHI CỤC BVTV HẢI PHÒNG
  THÔNG BÁO CỦA TRẠM BVTV VĨNH BẢO VỀ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI LÚA MÙA 2014
  THÔNG BÁO CỦA TRẠM BVTV AN LÃO V/v HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỪ RẦY NÂU VÀ SÂU ĐỤC THÂN HAI CHẤM BẢO VỆ LÚA VỤ MÙA 2014
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định: Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
  Quyết định về ban hành Quy định tạm thời nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ Tài chính
  Thông báo về việc đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng kiến thức QLNN năm 2013
  Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật
  Nghi dinh 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
Access to the path 'C:\www\baovethucvathaiphong.vn\HtmlFiles\doanhnghiep.htm' is denied.